Bóng

Hình bóng là sự thể hiện trực quan của một vật thể, cảnh, người hoặc động vật xuất hiện dưới dạng một hình khối tối màu trên nền sáng hơn. Bóng trên creazilla.com là hình ảnh vector có màu đồng nhất với nền trong suốt. Có hơn 27.000 hình ảnh bóng có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân.