Mô hình 3D

Mô hình 3D là sự thể hiện ba chiều của một đối tượng vật lý hoặc một cảnh được tạo bằng đồ họa máy tính. Các mô hình 3D trên creazilla.com được cung cấp dưới dạng gói lưu trữ có thể tải xuống với các tệp FBX, OBJ, STL, BLENDER, glTF hoặc 3DS. Có hơn 36.000 mô hình 3d có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân.