Biểu tượng

Biểu tượng máy tính là một biểu tượng đồ họa nhỏ trên màn hình đại diện cho một tệp, thư mục, chương trình hoặc hành động. Các biểu tượng trên creazilla.com được cung cấp dưới dạng hình ảnh vector .svg với nền trong suốt. Có hơn 110.000 hình ảnh biểu tượng có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân.