Biểu tượng cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc là một hình ảnh hoặc biểu tượng kỹ thuật số nhỏ được sử dụng để thể hiện ý tưởng hoặc cảm xúc. Biểu tượng cảm xúc trên creazilla.com đề cập đến hình ảnh vector đại diện cho biểu tượng cảm xúc từ các nhà cung cấp khác nhau, ví dụ: hệ điều hành, dịch vụ nhắn tin tức thời và nền tảng xã hội. Có hơn 15.000 hình ảnh biểu tượng cảm xúc có sẵn trên trang web, tất cả đều miễn phí cho các dự án biên tập, giáo dục, thương mại và cá nhân.