ศิลปะแบบดั้งเดิม

ศิลปะแบบดั้งเดิมบน crezilla.com หมายถึงภาพสแกนหรือภาพถ่ายของทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคศิลปะแบบดั้งเดิม ต่างจากภาพประกอบดิจิทัลที่ผลิตโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพประกอบแบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับเครื่องมือและสื่อทางกายภาพ เช่น ดินสอ หมึก ถ่าน สีน้ำ สีอะครีลิค หรือสีน้ำมัน มีงานศิลปะแบบดั้งเดิมมากกว่า 1 ล้านชิ้นในสถานที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ฟรีสำหรับใช้งานด้านบรรณาธิการ การศึกษา เชิงพาณิชย์ และโครงการส่วนตัวโดยไม่ต้องระบุแหล่งที่มา