Captain Flint Flag (Black Sails Flag) - sylwetka wektorowa